Videos

Training Video

Tháng Ba 22, 2024

Quế Yên Bái

Training Video

Tháng Ba 14, 2024

VIPO 2024

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

Sản xuất Hồ tiêu bền vững (P1)

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

Sản xuất Hồ tiêu bền vững (P2)

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

Sản xuất Hồ tiêu bền vững (P3)

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

Sản xuất và XK Hồ tiêu bền vững

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

Chiến sự Nga – Ukraina

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

Arise+ Việt Nam

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

Hồ tiêu Việt Nam tại Pháp

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

Xuất khẩu Hồ tiêu sang Trung Quốc

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

VPA’s Gulfood 2023

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

VPA’s Logo

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

Mô hình SX Hồ tiêu cảnh quan

Training Video

Tháng Bảy 26, 2023

Hồ tiêu Kampot